Zimmer’s Weekly 16 – 22 February 2014

לפסטיבל האור קולי 7

הצימר מזמין את הציבור לשלוח הצעות לפסטיבל האור-קולי השביעי, אשר עתיד להתרחש ב 20, 21 ,22 במרץ 2014. הפסטיבל מיועד להופעות המשלבות צלילים ודימויים מוקרנים, מכל סוג וצורה. הצעות ניתן להגיש עד ה 1 במרץ למייל zimmer.ta@gmail.com

פרטים על עוד קולות קוראים למטה
——————————————————————————————————-
אפשר עוד להספיק

היום, יום שישי 14.2 17:00

דיסקו צימר

DJ
חיים ויטלי כהן
יוגו
דינה

Live
Shame on Us
Autarkic
+++++++++++++++++++++++
מחר, יום שבת 15.2 20:00

המכשפות # 9
אין במאי, אין ארץ, אין שפה ואין שנה, יש רק צבע שחור
רשימת המכשפות
: Kadaver T Dam Sky Ben Drusinsky KXISHMA Natalia Gurfinkel Paula Friedman Lior Ashkenazy Oren Ben Yosef Arie Kishon gaop Gal Atzur OzVult
הטקס יתחיל בשעה 21:30
—————————————————————————————————–
התכניה

יום שני 17.2 20:00

חזיז ורעם

+++++++++++++++++++++++++

יום שלישי 18.2 20:00

great machine
Midnight Peacocks

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

יום רביעי 19.2 20:00

מוזיאון ישראל
real dinosaur and a fake one

+++++++++++++++++++++++++++++

יום חמישי 20.2 20:00

רועי קרול
דניאל דוידובסקי
sinister sveta

בגלריה – פתיחת תערוכה של ענבל הורקני

+++++++++++++++++++++++++++++

17:00 21.2 יום שישי

יהוה vs בעל
יופיעו:
בן יהוה
אסף תג’ר
joe
א.י.ל.ה
ברוטוס
האזרח ק
משוקצות

ויז’ואל :
ככה, אסנת רוזה, יואב רבן, יריב, יורם אמיר.

+++++++++++++++++++++++++++++
הגדוד העיברי 5

קול קורא לרווח נקי
רווח נקי בצימר התפנה קיר. אנו מזמינים את הציבור להגיש הצעות לכיסוי השטח הריק ביצירה מקורית היצירה יכולה להיות חתיכה אחת, או מורכבת מחלקים. מידותיה לא יעלו על 250 ס”מ אורך, 60 ס”מ גובה על הקיר ישנו קרש, ניתן לנצלו הצעות אפשר לשלוח למייל זה תחת הכותרת רווח נקי zimmer.ta@gmail.com במידה ונחליט לקבל יותר מהצעה אחת, העבודות תוחלפנה במועדים שיקבעו

===================================================================
סדנת השמדה עצמית
דרך ניסוי ותהיה נחקור איך מחשב מגיב לעיקום מידע מרצון, נפתח בו קבצי שמע וידאו ותמונה ונראה איך הוא קורא את המידע המעוקם בצורה יצירתית, ובעקבות זה יוצר צלילים תמונות ווידאו אבסטרקטי מתוך שגיעות במערכת
מנחה יניב שינפלד
פרטים מלאים ניתן לקבל דרך
dogme84@gmail.com
===============================================================

dogme84@gmail.com
===============================================================

(מאמר שנכתב כהשראה מקדימה לערב שיעלה ב צימר (תלאביב) 21-2-14 17:00 )

בהשתתפות בן יהוה האזרח ק אסף תגר | JOE | משוקצות ברוטוס א.י.ל.ה ]

ויזואל ככה אסנת רוזה יואב רבן יריב יורם אמיר ]

יהוה VS בעל

יהוה – כוח החייםהערך המילולי היחידי בשפה הישראלית העתיקה שבאופן סיסטמטי מוזכר ומתואר ככזה שאין להגדירואין לסמלו בשום צורה ותבניתאין לתחום אותו ואין לרתום אותו לשום הגדרהדתיתלאומיתכיתתית או כל הגדרה שרירותית אחרתאבליש להגיד אותו בקולוזאת היא העמדה הבסיסיתההוכחה הנחרצתאם כל הסיבותמול כל עריצותנסו ותראו בעצמכם. (עובדה שרוב האוכלוסיהדתית וחילוניתשבויה בהתניה הזאתהאוסרת את קריאת הערך הזהמבלי באמת להבין ולברר עצמאיתמה זה ולמה זהבאמתוככה נופלת לידיים של כל אלה שמקבעים ומנסים להנציח את התפיסה המוטעית הזאת.) הראש הזה המתנגד חד משמעית להגדרת יהוהזהו החופש מכלההווה החישאין לכבול אותו לא במילים ולא במעשים וכל נסיון כזה רק מוביל לניוון ולפאשיזם.

הבעל – בעל הנכסבעל העסקבעל הביתבעל לאישהבעל הדעהבעל המאהבעל האדמה,בעל הידעבעל שםבעל הארץ.

הבעלכוח המוות העתיקהנותן כוח לאדם הטיפשהשבוי באשליה המותנית שהוא בעללמשהו כאןהשקפת עולם אגוצנטריתמטריאליסטיתהמניעה בניאדם להיכנס בזדון רצחני אחד בשנילהתנשא אחד על השנילשלול זה מזה את הזכות והאפשרות לחיות ולהתפתח שווה וחופשי.

שני הערכים קדומים לפחות כגילו של המין האנושיהמאבק הגלוי והניסתר בין שני הקטבים האלה מתנהל ומשתף את כל אוכלוסיית העולם בכל תחומי החייםבמודע או שלא במודע.

לעשות דברים ברוריםרק אגידשהרעיון האנטיבעלותיבטח לא נוגע במה ששייך לךשלך,

כי זה יהיה טיפשיזה איננו רעיון קומונרי שבו איןבעלותאישית“.

המשפט המתאים במקרה הזה הוא : ” ויקח יהוה את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה.”

הווה אומר יש הבדל מהותי בין רעיון הבעלות מפתח האובססיהלבין הנחת היסוד שהדברים שלך באים מתוך עבודה ושמירה אישיתולא מתוך שליטה פריבילגיתשבאה רע לבן אדם בראש.

יהוה VS בעל.

העמדה שאתה בוחר להיות בהמול הערכים האלההיא המקום שמגבש את הזהות האישית שלך בסופו של דברכמובן שהערכים הנל מכוסים בעובדות שיקריותמגמתיותשהרעיון המנחה מאחוריהם הוא טישטוש ומניעת האפשרות של הפרט להגיע בעצמו לאמת ולגיבוש תפיסת עולם אישית מבוססת הגיון ורגש שנובעים רק מנסיון אישי וידע רוחניתרבותי שאימץ מבחירה חופשיתולא מלחץ של נורמות מושרשותצו העדר או החמולההביולוגית או כל חמולה חברתית אחרת המובילות בהכרח למלחמת קודש מטמטמת.

יהוה איננו עוד רעיון היררכי המאפשר לאדם או קבוצת מנהיגיםכוהני דת או ידעונים לפרוס את החרא המנטלי שלהם על אחריםלמעשההקנון הספרותי החשובשנקרא מתוך טיפשות של ראשי תיבותתנךמבטל כאמור את האפשרות הנל לחלוטין ואף קורא לה פשעחטארשע.אדם המבין את יהוה ככוחאנרגיה חופשי תכליתי וחכם הבא לביטוי בכל מה שקייםלא יכול ולא רוצה להאמין באף אדם ובשום סמכותבטח לא מהכיוון של מעמד נישאאו השתלטות ידעונית-“קדושה או מלומדת” על אחרים.

הבעללעומת זאת מעודד מעצם הגדרתו מעמדעלחד צדדיפריבילגיה היוצאת מעמדה כפייתיתלא משנה מה האלמנטים המניעיםאם זה רקע היסטורי או מעמד כלכלי או נורמה חברתיתיחוס של דםמזלהבעל הוא הדחף הבנוי בנשמה לשלוט לכוון את העולם כולו לפי הראש שלךוהפועל היוצא מכךלהרגיש שכולם רוצים לגנוב אותךלשקר לךלעלות עליך.

במעמד הכרמלהסיפור המדהים על העימות של אליהו התישבי בהמוני העם הישראליקורא אליהו בתיסכול אין קץ אל כולם את הדבר הבא :

“‬עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים.”

אם הבעל הוא האלוהיםלכו אחר הבעלואם יהוה הוא האלוהים לכו אחר יהוה.”

במילים שלנו היוםאי אפשר להמשיך לתמיד עם השפאגט הבלתי אפשרי הזהאתם לא יכולים גם להיות נאורים רחבי אופקיםהומאניםשוחרי ויוצרי אומנות חופשיתוגם לעבוד אצל רשתקשתבזקמימסדבעל העסקבעל האמצעים,לחגוג את חגיהםלהשתתתף אפילו פסיבים,בהפגנות התעמולה היום יומיות בתקשורת ובתרבות הממוסדתובמשחק הכאילו ” החברתי.

לקבל את ההנחה היסודית המוטעת שיהוה זה דת והבעל הוא כורח המציאות.

כאילו שזה בכלל אפשרי.

זה מהלך שיקרי שרק החיה האנושית מסוגלת לעשות אותו ועוד להצדיק את עצמה בטיעונים מתיםעבשיםמלאים ריח של ריקבון: “אני צריך את הכסף.” “יש לי משפחה להאכיל.”

מה אני יכול לעשות“. “ככה זה “.

לא ככה דיברו כל אלה שאנחנו כל כך מתאמצים להראות כאויבי המין האנושי הנאצים?

ומי זה המניאק שהצליח להעביר את ההנחה השיקרית שהכל נגמרואין סיכוי ומה שנשאר לנו לעשות זה להנותלאכול טובלשתות מה שיותר אלכוהוללצרוך מה שיותר סמיםלנהל דיבורי סבבה סבבה עקריםלהשתלבלעזוב כל כיוון שלמה שעוד לא קרה יכול לעזאזל לקרותאם נעשה מה שצריךאיך הצליחו להכניס לנו ככלל את הפרספקטיבה הדיגיטלית למוח תמורת גאולה מזוייפתשלא עובדת כמו שניראה.

הבעל שולט והוא שולט חזקכל כך גדולה עוצמתו המקיפה כל משכר הדירהמחיר הבית,מחיר של כל דבר בעצםחתונהלידהקבורה,טיפול רפואיביטוח עלק לאומיהפרדה גזעית,אפליה מתמשכת בין שחור ללבןחלש וחזק,חינוך סטיכיחוקים שאף אחד לא צריךמענקים וקרנות לאלה שמיישרים קולאומנות צבאית מצואיסטית נפוחהצביעות מוסריתהנצחה מעמדיתועוד מלא דוגמאותאכן כוח אנרגטי מקיף ללא אופק אבל. גם יהוה הוא כוח מקיף כלהאידיאלחלוםאוטופיהרצון חופשיהחי באדם מאז האדם הראשוןחי וקיים עדייןלמרות ובגלל הכלעובדה!

ההיסטוריה והנסיון של הדורות הקודמים לא אמור להפוך אותנו למיואשים כי: “זה לא קרה.”

אלא לכאלה שהעבר משמש אותם מול האתגר המתבקש מהעידן הספציפי שבו הם חיים.

אנחנו הדרווישים שישבו פעם מזמןמתחת לעץ ההואניגנו שיר על עלה שמתנדנד ברוח כשאהובתם מאכילה אותם ענב ענבואז גזלו להם את כלי הנגינההלאימו את אדמתםהרסו את ביתםאנסו את אהובותיהםולהם אמרו :

תקראו לזה קידמה.

לשתן שיורד לכם על הראש תקראו מדינה,

ולחרא שמוטח לכם בפרצוף תקראודת.

עכשיובוא נדבר על זה… זה תרבותי.”

אני אומר לזה לא!

אז הפכנו ללוחמים להחזיר כבודולא לבעליו,כמובןאלאלקרוא לילד בשמונמאסה הבעלות יוצרת העבדות המזיקה האכזרית והמיותרת.

מלחמהעד הנצחון !

אצלנו הישראלים כתוב :” אתה בן אדם תאמין,ויהוה אלוהיך ילחם לך.”

המלחמה שלנו היא לא ישירות בבן אדם אחר,יהיה אכזרי ומרושע ככל שיהיהאת זה אנחנו משאירים לכוח החיים הניצחי שלא נמצא בכיס של אף אחדיהיה מי שיהיה.

המלחמה שלנו היא ברעיונות זוועה כפייתים ובקיצור בבעל כרעיון לא אורגני.

ובשאלה העומדת עכשיו יותר מתמיד מעל ראשינוומחלחלת יום יום לנשמהוחייבת להיות ברורה כדבר המרגש ביותר שיכול בן אדם לאחל לעצמו כיצור תבונתי עם כח חיים מדהים ותכליתי,והיא:

יהוה VS הבעל.

התשובה שלי היא ברורה וחד משמעית כמו השמש בטח יהוהפאק הבעל !

לתמיד.

בן יהוה . 2014 לספירה האינקויזיטוריתדתית נוצריתשנה ישראלית לא ידועה.

https://www.facebook.com/zimmeramma‫-‬ צימר

http://mryisrael1.bandcamp.com/‫-‬ מ‫.‬ר‫.‬י‫.‬

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: